Kreirano: 13. oktobar 2016.

Poslednje ažuriranje: 17. decembar 2023.

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi

1. Obim i predmet opštih uslova

Ovi Opšti uslovi poslovanja („OUP“) predstavljaju ugovor o uslugama između MENSCH (Goran Jordović PR MENSCH) i klijenta („Klijent“) i primenjuju se na sve pravne odnose između njih u vezi sa pružanjem pravnih i poslovnih usluga. Pretpostavlja se da Klijent prihvata OUP prilikom slanja upita, zahteva ili prihvatanja ponude MENSCH-a.

Klijent i MENSCH mogu odstupiti od OUP-a uzajamnim dogovorom, u kojem slučaju će se odgovarajuće odredbe u OUP-u zameniti. Svako odstupanje od OUP-a neće biti pravno obavezujuće osim ako nije potvrđeno pismenim putem od strane MENSCH-a.

2. Ponude, zaključivanje ugovora i naknade za usluge

 • Ponuda MENSCH-a je važeća u pismenoj ili usmenoj formi (pošta ili e-mail, telefonski poziv, drugi komunikacijski kanali) i za period od 15 dana od datuma ponude, osim ako u ponudi nije naveden datum važenja.
 • Ugovor će biti zaključen nakon što Klijent pismeno prihvati ponudu MENSCH-a ili ako MENSCH pošalje pismenu potvrdu o dodeljivanju Klijentu, što se vrši kreiranjem profila u MENSCH CRM-u.
 • Ako Klijent koji dodeljuje zadatak ne izjavi izričito da deluje u ime treće strane u trenutku zaključivanja ugovora i ako ne navede ime i adresu za fakturisanje te treće strane, MENSCH će smatrati osobu koja dodeljuje zadatak MENSCH-u kao klijenta. Naknada za uslugu navedena je u ponudi koju MENSCH dostavlja klijentu.
 • U slučaju neaktivnosti klijenta, MENSCH zadržava pravo da otkaže ponudu. Ako klijent primi obaveštenje o otkazivanju, nije ovlašćen da koristi bilo koja vizuelna ili druga rešenja koja je pružio MENSCH, delimično ili u celosti, osim ako ne plati MENSCH-u i time kupi prava.

3. Promene i otkazivanje porudžbina

 • Ako Klijent izvrši bilo kakve promene ili dodatke zadatku nakon zaključivanja ugovora, MENSCH ima pravo da naplati dodatnu naknadu i/ili promeni rok isporuke.
 • Otkazivanje porudžbine u bilo kom trenutku moguće je samo ako pružanje usluge postane nemoguće zbog razloga van kontrole Klijenta.
 • Otkazivanje porudžbine važi samo ako se izvrši pismeno (pošta ili e-mail).
 • MENSCH naplaćuje svoje usluge. Ako se porudžbina otkaže tokom pružanja usluge, MENSCH će pružiti do tada obavljeni rad, a delovi koji još nisu izvršeni ili isporučeni mogu se vratiti (vidi odeljak 8: Plaćanje).

4. Izvršenje porudžbine, rok isporuke i isporuke

 • MENSCH se obavezuje da će izvršiti porudžbinu Klijenta na kompetentan i profesionalan način.
 • Ako je datum/vreme završetka usluge bitan element porudžbine, Klijent će to navesti u porudžbini. Rokovi isporuke neće biti važeći osim ako izričito nisu potvrđeni pismenim putem od strane MENSCH-a.
 • MENSCH se obavezuje da će odmah obavestiti Klijenta o svim okolnostima koje mogu odložiti dogovoreni datum/vreme isporuke.
 • Klijent je dužan da učini sve što je potrebno kako bi omogućio blagovremenu isporuku od strane MENSCH-a.
 • Ako Klijent ne dostavi MENSCH-u potrebne materijale za uslugu na vreme, kako je dogovoreno u porudžbini, MENSCH ima pravo da produži rok isporuke za period kašnjenja.
 • MENSCH može zatražiti, a Klijent se slaže da pruži dodatne informacije, dokumentaciju ili druge referentne materijale vezane za uslugu po ugovoru. Klijent će takve materijale i/ili informacije dostaviti MENSCH-u na sopstveni rizik i trošak.

5. Poverljivost

 • MENSCH će održavati strogu poverljivost svih informacija koje pruži Klijent.
 • MENSCH će preduzeti sve razumne korake kako bi osigurao da svaki interni i eksterni pružalac usluga koji pristupa informacijama Klijenta održava strogu poverljivost.
 • MENSCH ne može biti odgovoran za bilo koji nepredviđeni prekršaj njihove dužnosti poverljivosti.
 • MENSCH i Klijent se slažu da će sve poslovne, vlasničke i druge poverljive informacije druge strane, koje su postale poznate obema stranama tokom poslovnog odnosa i nakon njegovog završetka, strogo čuvati u poverljivosti. Obe strane se slažu da će posebno voditi računa o čuvanju svih takvih informacija od trećih strana koje nisu uključene u poslovne odnose između MENSCH-a i Klijenta.
 • Svi ugovorni odnosi između Klijenta i MENSCH-a čuvaju se sigurno i daleko od neovlašćenog pristupa. Obaveza poverljivosti ostaje na snazi čak i nakon prekida poslovnog odnosa ili ugovornog sporazuma.
 • Klijent se slaže da MENSCH može navesti Klijenta kao referencu u marketinškim materijalima MENSCH-a.

6. Reklamacije na kvalitet i garancija

Reklamacije na kvalitet usluga moraju biti podnete od strane Klijenta odmah, ali ne kasnije od 8 dana nakon primanja relevantnih materijala. Klijent je odgovoran za štetu prouzrokovanu kašnjenjem podnošenja reklamacija. Reklamacije na kvalitet ili garanciju, uz prateće dokaze, moraju biti podnete MENSCH-u pismeno. Reklamacija na kvalitet ili garanciju ne oslobađa Klijenta obaveze plaćanja.

U slučaju valjane reklamacije na kvalitet ili garanciju, Klijent će dati MENSCH-u razumno vreme za poboljšanje ili zamenu materijala. Ako Klijent odbije ovu opciju MENSCH-u ili angažuje treću stranu za ispravku nedostataka, MENSCH će biti oslobođen obaveze poboljšanja ili zamene proizvoda.

Ako MENSCH ispravi nedostatke u dogovorenom roku, klijent je obavezan da plati pun iznos računa.

Ako MENSCH ne ispravi nedostatke u odgovarajućem produženom roku, Klijent može raskinuti ugovor ili zatražiti smanjenje naknade. U slučaju manjih grešaka, Klijent nema pravo da raskine ugovor.

7. Naknada štete

MENSCH je odgovoran za štetu koju pretrpi Klijent, u skladu sa odredbama Zakona o obavezama Republike Srbije. MENSCH ne preuzima odgovornost za štetu koju pretrpi Klijent koja se može pripisati postupcima ili neaktivnosti Klijenta. MENSCH neće biti odgovoran za gubitak profita Klijenta. MENSCH u nijednom slučaju neće biti odgovoran za druge oblike štete, kao što su posledična šteta, gubitak profita ili drugi gubici.

MENSCH će biti dužan da nadoknadi dokazanu štetu do maksimalnog iznosa od 50% naknade za uslugu, isključujući primenljive poreze, ali ne više od 300,00 EUR po zadatku.

8. Plaćanje

Ukoliko nije drugačije dogovoreno pismeno, Klijent se obavezuje da plati dogovorenu naknadu za usluge bankovnim transferom, kreditnom karticom, najkasnije 5 dana nakon izdavanja računa.

U slučaju kašnjenja plaćanja, klijent je dužan da plati odgovarajuću kamatu za zakašnjenje plaćanja.

Ako Klijent odloži plaćanje, MENSCH zadržava pravo da obustavi bilo koji tekući zadatak za Klijenta dok se ne izvrši puno plaćanje za neplaćene usluge. Ova mera je primenljiva i na narudžbine Klijenta gde je sa MENSCH-om dogovoren fiksni rok isporuke.

U slučaju otkazivanja usluge, povraćaj novca može biti dostupan u obrnutoj proporciji u odnosu na stepen izvršenja usluge.

9. Autorska Prava

Bez izričitog pismenog pristanka, autorska prava na bilo koja izdata i/ili napisana dokumenta od strane MENSCH-a ostaju u vlasništvu MENSCH-a. Nakon punog plaćanja iznosa navedenog u računu, u skladu sa uslovima plaćanja MENSCH-a, autorska prava na dokument prelaze na Klijenta. Svaka upotreba proizvoda pre primanja punog plaćanja smatra se punim prihvatanjem pružene usluge od strane MENSCH-a bez rezerve.

Klijent će obavestiti MENSCH o bilo kojim tvrdnjama trećih strana povezanim sa navodnim kršenjem prava svojine, patentnih prava, autorskih prava ili drugih prava intelektualne svojine u izvršenju ugovora.

Klijent potvrđuje da za sve podnete materijale ima odgovarajuće dozvole/licence, i MENSCH neće biti odgovoran u slučaju da klijent podnese materijale za koje nema pravo korišćenja.

10. Primena zakona

Za sve pravne transakcije i odnose između Klijenta i Mensch-a primenjuje se zakon Republike Srbije. Za sve pravne sporove, uspostavlja se nadležnost suda u Požegi, Republika Srbija.